คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายปันนวรรธ พูลสุข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิละดาพร วรบุญญา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุภาวัลย์ พานอ่อน
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา คุณาสิทธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุวิมล อ่อนระเบียบ
ตำแหน่ง : ฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา ดาบุดดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกมลพรรณ ดาบุดดี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.2
ชื่อ-นามสกุล : นางสางพรชิตา จำปาโท
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิรนันท์ อุดมสันต์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางธนพล สุพสร
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นายภีรพงษ์ แสนแดง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัฒนธรรม
ระดับชั้น : ม.3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลฉัตร เหล่าหล้า
ตำแหน่ง : ฝ่ายเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.3