คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประสาท สิงห์เชื้อ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางดอกจันทร์ สำเภา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นานแสวง พานอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญ บุญฉวี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยเด่น เบ้าคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ วรบุญญา
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก้า
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์รังสรรค์ รังสิโย
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายสมาน ผุยคำ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด มีธรรม
ตำแหน่ง : เลขานุการ