กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายปฏิพล ช้างสาร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทิพาวรรณ โหราเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1