กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพจนีย์ พระสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศรัญรัตน์ ประโลมจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1