โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพจนีย์ พระสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวศรัญรัตน์ ประโลมจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1