กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรุ่งทิวา เกษร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ