โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมาน ผุยคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ