โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางคำยุ่น มีธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายแสงทัย ใจแน่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1