โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ครูสายชั้นมัธยมศึกษา

นางคำยุ่น มรธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นมัธยมศึกษา

นายปฏิพล ช้างสาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายสมาน ผุยคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนัดดา ชวนเชย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศุภวัฒน์ พระสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1