ครูสายชั้นประถมศึกษา

นางรุ่งทิวา เกษร
ครู คศ.3
หัวหน้าครูสายชั้นประถมศึกษา

นายแสงทัย ใจแน่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวศรัญรัตน์ ประโลมจิตร์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายอภิสิทธิ์ จันเก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางทิพาวรรณ โหราเรือง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางพจนีย์ พระสว่าง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายอนันตชัย นิลคุณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1