โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ครูสายชั้นปฐมวัย

นางสาวธิดารัตน์ หลักทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าครูสายชั้นปฐมวัย

นางลำใย รัตนมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0