โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวชนัดดา ชวนเชย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอภิสิทธิ์ จันเก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายอนันตชัย นิลคุณ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1