กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายศุภวัฒน์ พระสว่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย