โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ปฐมวัย

นางสาวธิดารัตน์ หลักทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางลำใย รัตนมูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1