โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
บริหารงบประมาณ
ค่ายเสริมประสบการณ์ชีวิตนักเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุนยากจนพิเศษ (อ่าน 11) 22 เม.ย. 62
การมอบเงินสนับสนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (อ่าน 10) 22 เม.ย. 62