โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่