โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
คณะผู้บริหาร

นายสมคิด มีธรรม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา