โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบริหารบุคคล
แบบหนังสือลาออกจากพนักงานราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 1
ขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.44 KB 41
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 25.82 KB 38
ใบลาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 47
พ.ร.บ.เงินเดือน 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 494.51 KB 42
งานบริหารงบประมาณ
ขออนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 24.09 KB 41
ใบเบิกค่าพาหนะ Word Document ขนาดไฟล์ 110.5 KB 44