ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.3 ขวบ
0
0
0
0
อบ.1
10
13
23
1
อบ.2
6
6
12
1
รวม อบ.
16
19
35
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
9
13
22
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
13
9
22
1
ป.6
5
10
15
1
รวมประถม
52
61
113
6
ม.1
13
6
19
1
ม.2
12
13
25
1
ม.3
9
7
16
1
รวมมัธยมต้น
34
26
60
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
106
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560