พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

        โรงเรียนบ้านบึงหอม  มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยมีภารกิจดังนี้

 1. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. จัดการศึกษาในเขตบริการอย่างทั่วถึง
 3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนการสอน  ตลอดจนจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา
 4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
 5. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
 6. จัดหา  พัฒนา  ปรับปรุง  ส่งเสริมการใช้สื่อ  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตามความจำเป็น
 7. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทางด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคมแก่ผู้เรียน
 8. อนุรักษ์และธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรม   ประเพณี  สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
 10. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ Coaching team
 11. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ  เพื่อใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
 12. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

            เป้าหมาย

                โรงเรียนบ้านบึงหอมมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุขโดยปลูกฝังให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์  สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
“ ไหว้สวยยิ้มใส หัวใจใฝ่ธรรม ”
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
 “ สถานศึกษาใฝ่ธรรม ”

 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

       นักเรียนมีคุณภาพ    ครูมืออาชีพ  โรงเรียนได้มาตรฐาน

 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        โรงเรียนบ้านบึงหอมได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา  5  ด้านดังนี้

                            กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

                            กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง             

                            กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

                            กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการเรียน การสอนได้อย่างมีคุณภาพ

                            กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาเน้นการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน