วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์  (Vision)

        “ จัดการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้  คู่คุณธรรม และมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   ”

ปรัชชาโรงเรียน

        วิชา จรณสัมปันฺโน  เสฐโฐ  “ผู้เพรียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ”