ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
                 โรงเรียนบ้านบึงหอม เดิมตั้งอยู่ในวัดบ้านนาดี โดยอาศัยศาลาวัดบ้านนาดี เป็นสถานที่เล่าเรียน จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดย นายบัว วิเชียรแสน ศึกษาธิการอำเภอเขมราฐ มาทำโรงเรียนให้เป็นอิสระใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลขามป้อม 10   (วัดบ้านนาดี) หลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ชั้นละ 1 ปี เปิดเรียนครั้งแรกมีนักเรียน 26 คน  และได้ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2504 โดยนายประดิษฐ์  บุญศิลป์  นายอำเภอเขมราฐ  และนายเกาะ พละไกร  กำนันตำบลขามป้อม  มาอบรมผู้ปกครองนักเรียนบ้านนาดี บ้านบึงหอม บ้านแก้งหลักด่าน และบ้านบ๋าฮี ให้จัดสร้างอาคารเอกเทศชั่วคราวขึ้นที่บ้านบึงหอม ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของ 4 หมู่บ้าน ในเนื้อที่ 20 ไร่ นักเรียน 130 คน ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนนามโรงเรียน จากคำว่า “โรงเรียนวัดบ้านนาดี” เป็นโรงเรียนบ้านบึงหอม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2515 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และขยายชั้นจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อปีการศึกษา 2539 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สีประจำโรงเรียน

       สีน้ำเงิน    ขาว

        สีน้ำเงิน หมายถึง ความสุขุมรอบคอบ

        สีขาว  หมายถึง ความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง

ปรัชชาโรงเรียน

        วิชาจรณ สัม. ปัน .โน  เสฐ. โฐ  “ผู้เพรียบพร้อมด้วยความรู้และความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐ”

คำขวัญโรงเรียน

        เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม นำชุมชน