โรงเรียนบ้านบึงหอม
หมู่ที่ 5 บ้านบึงหอม   ตำบลหนองผือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน และอาคารประกอบ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..